Information

Nedsivning af regnvand

Det er en miljømæssig fordel at nedsive tag- og overfladevand fra din ejendom, når jordbundsforholdene taler herfor. Grundvandsdannelsen vil øges, og belastningen på kloakker og recipienter vil mindskes.

Nedsivning af regnvandet kan ske via en faskine som typisk er en nedgravet plastkassette. Faskinen opmagasinerer vandet, som siver ud i jorden.

Tilbagebetaling af regnvandsbidrag
I Middelfart kommunes spildevandplan er der udpeget nogle områder, som åbner mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand. Ejendomme som er beliggende indenfor de udpegede områder og som er tilsluttet en fælleskloak, kan ansøge om at få tilbagebetalt regnvandsbidraget ved at nedsive regnvand på egen grund.

Middelfart Spildevand kan tilbagebetale 40 % af tilslutningsbidraget – svarende til kr. 31.358,20 inkl. moms (2024-takst), som er tilslutningsbidraget for regnvandet.

Er jordbunden egnet til nedsivning ?
Jordbunden skal være egnet til nedsivning, og det anbefales at der udføres en nedsivningstest. Sand og grus er meget velegnet. Jord med moræneler kræver større faskiner.

Hvem kan udføre arbejdet?
Grundejeren må selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger, men selve frakoblingen på det eksisterende kloaksystem skal udføres af en autoriseret kloakmester.