Selvbetjening

Spørgsmål til min regning

Hvad er acontoraterne?

Acontoraterne er din betaling for spildevandsforbruget, og er baseret på tidligere års forbrug på ejendommen. Du betaler årligt 2 acontorater, 1. april og 1. oktober.

 

Hvad er årsopgørelsen?

Årsopgørelsen er den endelige afregning for det forgangne år, hvor dit forbrug sammenholdes med de to acontorater.
Du modtager din årsopgørelse medio marts. Årsopgørelsen sendes sammen med den første acontorate for det kommende år. Har du betalt for meget, modregnes dette beløb i din acontorate, og har du betalt for lidt, lægges forskellen oveni din acontorate.

Hvordan tilmelder jeg Betalingsservice

Du kan tilmelde dig Betalingsservice igennem din netbank og bruge de oplysninger, der står påtrykt girokortet, eller via link selvbetjening.

Endelig kan du bede din bank tilmelde dine regninger til Betalingsservice.

Uanset, hvilken løsning du vælger, er det yderst vigtigt, at det er oplysningerne fra girokortet du bruger. Dvs. PBS nr., Deb.grp.nr. og Kundenr. Specielt vigtigt er det, at du benytter 021xxxxxxxxxxxx.

Hvorfor skal jeg betale for spildevand?

Du skal betale for spildevand, da det er vigtigt at sikre vores grundvand. Ved at rense dit spildevand, kan spildevandet efter endt rensning ledes ud i naturen. På denne måde sikres vandet til kommende generationer.

Jeg ønsker at min lejer opkræves direkte. Hvordan gør jeg det?

Du bedes individuelt indgå en aftale med dine lejere og indsende ejer/lejeraftalen i udfyldt stand til Middelfart Spildevand A/S Strandvejen 100, 5500 Middelfart. Du kan også scanne aftalen og sende den til faktura@middelfartspildevand.dk 

Udlejer (ejer) hæfter til enhver tid for en eventuel restance på forbrugsstedet.
Er det første gang en opkrævningsaftale indgåes, skal du indsende en komplet lejerliste.
Er der tale om privat udlejer skal vi bruge dit CPR-nr., telefonnr. samt eventuel mailadresse.

Er der tale om udlejning, som erhverv, skal vi bruge CVR-nr., telefonnr. samt mailadresse.

Ejer/lejeraftalen kan hentes her.

Hvorfor har jeg modtaget en rykker 2 for min lejers forbrug?

Har lejer ikke betalt en forfalden regning, udsendes der en rykker 1 til lejer. I denne gør vi opmærksom på, at bliver den forfaldne saldo ikke betalt inden 8 dage, udsendes der en rykker 2 til både lejer og udlejer (ejer).

Har du som udlejer valgt at indsætte din lejer, skal du være opmærksom på, at du hæfter for den forfaldne saldo. Din lejer skal gøres opmærksom på, i rykker 1, at udlejer (ejer) får besked om den forfaldne saldo.

Hvorfor er jeg sendt til inddrivelse ved Inkasso?

Du er sendt til inddrivelse ved Inkasso, fordi du, trods gentagne rykkere, ikke har betalt din faktura.

Er du udlejer og er sendt til inddrivelse ved Inkasso, er det fordi din lejer ikke har betalt sin faktura, og du ikke har betalt for rykker 2. 

Kan jeg indgå en betalingsaftale?

Er du kommet i den situation, at du ikke kan betale din faktura, er det muligt som ejer at indgå en betalingsaftale med Middelfart Spildevand. Det koster 100 kroner i oprettelse.
Kontakt os på faktura@middelfartspildevand.dk eller 73706200 for at høre nærmere.

Vær opmærksom på, at hvis du er videresendt til Inkasso, kan du ikke indgå en betalingsaftale med Middelfart Spildevand.

Jeg har forlagt en gammel regning, kan jeg få en ny tilsendt?

Du kan godt få tilsendt kopi af en regning, du skal blot være opmærksom på det koster et gebyr. Gebyret tilskrives uagtet at du får kopien tilsendt på mail.

Du kan også logge på via min side og se dine tidligere regninger. Dette koster dig intet.

Ansøg om delvis fritagelse for vandafledningsbidrag

Hvis du har produktion eller dyrehold, hvor du bruger vand, som ikke belaster kloaksystemet, kan du søge om delvis fritagelse for vandafledningsbidraget. Middelfart Spildevand kan fritage dig for vandafledningsbidraget, hvis du opfylder en række betingelser og har et CVR-nummer:

  • Du har et CVR-nummer. 
  • Middelfart Spildevand skal godkendte installationen, og du skal efterkomme eventuelle krav fra os om ændringer i installationen
  • Du har et forbrug på mindst 30 m3 om året. Vi vurderer forbruget efter en periode på 2 år og annullerer aftalen, hvis forbruget er for lavt
  • Vandet der søges fradrag for indgår i produktionen og belaster ikke afløbssystemet

Fritagelsen gælder, så længe produktionen fortsætter, eller til du flytter. Du er forpligtet til at give Middelfart Spildevand besked, hvis dine forhold ændrer sig. Fritagelsen gives ikke med tilbagevirkende kraft. 

Såfremt, der opsættes bimåler, skal vi have oplysninger om: 

  • Opsætningsdato 
  • Målerstand 
  • Målernummer 

Måleren skal opsættes af en autoriseret vvs-installatør, som skal sikre, at måleren opsættes i henhold til Dansk Standards norm for vandinstallationer. Udgifterne til installation, drift og vedligeholdelse af måleren afholdes af ejeren.

Ejeren vil én gang årligt modtage et aflæsningskort.

Ansøgningen sendes pr. mail til Lotte B. Mogensen: lm@middelfartspildevand.dk 

Afregningsmålere, der benyttes til afregning af vandafledningsbidrag på ejendomme med egen brønd eller boring 

Når der opsættes en måler, skal vi have oplysninger om: 

  • Opsætningsdato 
  • Målerstand 
  • Målernummer 

Måleren skal opsættes af en autoriseret vvs-installatør, som skal sikre, at måleren opsættes i henhold til Dansk Standards norm for vandinstallationer. Udgifterne til installation, drift og vedligeholdelse af måleren afholdes af ejeren. 

Ejeren vil én gang årligt modtage et aflæsningskort. 

Oplysninger sendes til faktura@middelfartspildevand.dk