Hvordan arbejdes der med forbedring af vandmiljøet?

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) indsamler løbende data omkring vandmiljøets tilstand (Kortfilm om Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur). Disse data danner grundlaget for miljømål(1) og vandområdeplanerne(2) som vi lever op til

(1) Miljømålene er fastsat i bekendtgørelsen om miljømål jf. EU’s vandrammedirektiv (Indsatsbekendtgørelsen), og denne omfatter alle de konkrete søer, vandløb og kystvande hvor der skal ydes en indsats.

(2) Vandområdeplanerne er det ”redskab” der anvendes til at opnå miljømålene; (Vandområdeplaner Fyn-Jylland)

Tilstand og mål for søer, vandløb og kystvande kan ses af kortene på miljøstyrelsens hjemmeside, den såkaldte MiljøGIS; (Miljøgis).

De indsatser der skal udføres for at opnå målet om forbedret tilstand, hviler ikke kun på spildevandsselskaber med reduktion af overløb, det er i stor grad andre parter som medvirker gennem
– Forbedring af de fysiske forhold i vandløb
– Etablering af vådområder
– Reduktion i udvaskning fra dyrkede arealer

Yderligere er der udarbejdet et virkemiddelkatalog der bruges for at definere de metoder der anvendes for at opnå målene (Virkemiddelkatalog)