Om os

Kloaksystemet

Kloakledninger strækker sig fra installationer i bygninger og til vandet løber ud i vandløb, åer eller havet. Den første del af kloakledningen på privat grund ejes og vedligeholdes af lodsejeren selv. Fra skel og udefter ejer Middelfart Spildevand som oftest ledningerne, men der er dog undtagelser.

Inden vandet ledes ud i vandløb, åer eller havet, ledes størstedelen af spildevandet til et renseanlæg. Vand fra lavtliggende områder eller lange ledninger med meget lidt fald, må ofte pumpes frem til et renseanlæg, og derfor etableres, hvor det er nødvendigt, pumpestationer.

Mange ældre kloakker består kun af enstrenget ledningssystemer, hvor regn- og spildevand løber i samme ledning og bliver blandet. Det kaldes fælleskloakker og findes i store dele af de ældre områder i byerne.

I nyere bydele og ved etablering af nye kloakker anlægges et tostrenget system. Det kaldes separate kloakker. Her holdes regn- og spildevand adskilt i hver sin ledning. Regnvand ledes ud i vandløb eller nedsiver, mens spildevand løber til et renseanlæg.

Under kraftige regnskyl risikeres det, at kloakledningerne overbelastes, både fælleskloakkerne og de separate kloakker. Ved fælleskloakker kan urenset spildevand løbe direkte ud i vandløbene. Vandløb tåler dårligt udløb fra fælleskloakkerne, idet dyre- og plantelivet belastes af spildevandet. De steder hvor regn- og spildevandet fra fælleskloakken ledes til renseanlægget, anvendes unødig kapacitet i anlægget til at rense meget store mængder opblandet regnvand.

Ved separatsystemet risikeres det ved kraftige regnskyl, at vandet fra regnvandskloakken løber i så høj hastighed ud i vandløbene at disse overbelastes, f.eks. i form af erosion af bunden. Derfor etableres flere steder bassiner der skal forsinke de store mængder regnvand, der kommer på én gang. Bassinet bruges til at opmagasinere regnvandet og tilbageholde eventuel sand og olie, inden det med lav hastighed ledes ud i vandløbet.

På grund af ovennævnte konsekvenser for miljøet ønsker Middelfart Spildevand derfor på sigt at udbygge eller ændre fælleskloakkerne til separate kloakker, men denne omlægning er dyr og derfor er det nødvendigt at strække renoveringen over en lang årrække. Middelfart Spildevand deltager i samme forbindelse i et udviklingsprojekt, vand i byer, hvor der arbejdes med håndteringen af regnvandet på en nytænkende måde.

I dele af Middelfart Kommune er der ikke etableret kloak fra ejendommene. I det åbne land løber spildevandet ofte til en septiktank/bundfældningstank inden det når ud i drænledninger, vandløb, søer eller havet.

På sigt er det planlagt, at ejendomme i særlige områder af Middelfart Kommune, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, skal have etableret den mest hensigtsmæssige renseløsning på den enkelte grund, eller tilkobles den offentlige kloak.

Planerne for fremtidig renovering og etablering af kloakker og renseanlæg fremgår af spildevandsplanen.