Pressemeddelelse-Klimasikring i Nørre Aaby

25-08-2016

Sweco rådgiver Middelfart Spildevand i klimasikring af kloaksystemet i Nørre Aaby

Som led i at opfylde miljømålene i vandplanernes indsatsprogram og tilpasse afløbssystemerne til de forventede klimaændringer står kloaksystemet i tre store områder i Nørre Aaby by nu for at skulle saneres, og nye bassiner skal anlægges. Sweco rådgiver Middelfart Spildevand i arbejdet med at klimasikre områderne. 
 

Projektet omfatter områderne Industrivænget, Østergade og Koldinghuse i Nørre Aaby, hvor man reducerer mængden af urenset spildevand til vandløb og kystvand fra overløb fra fælleskloak ved at sanere kloaksystemet og anlægge nye bassiner. Middelfart Spildevands mål er at forbedre vandmiljøet og ikke mindst bedre at kunne imødekomme klimaændringerne.
 

Sweco opdeler hvert projektområde i 3 faser; en planlægningsfase, en projekterings- og udbudsfase samt en afsluttende fase, der omhandler byggeledelse og fagtilsyn.
 

I planlægningsfasen byder Sweco ind med løsninger som; landskabsmodellering, etablering af regnbede, terrænnær afledning af overfladevand og andre LAR-løsninger – alt sammen som alternativer til mere traditionelle projektløsninger. Samtidig inddrages interne og eksterne interessenter i denne fase, så eventuelle aktiviteter, tilladelser og budgetter afklares og inddrages tidligt i projektforløbet.
 

”Som udgangspunkt arbejder vi med vandet som et rekreativt element i vores klimasikringsløsninger, hvilket også er tilfældet i dette projekt i Nørre Aaby. De tørre og våde bassiner skal finde en naturlig indpasning i det eksisterende terræn og samtidig skabe en rekreativ værdi for borgerne i byen,” fortæller afdelingschef Frank Jordt Kappel hos Sweco. 
 

Hos Middelfart Spildevand bemærker ingeniør Lotte B. Mogensen: ”Udover at opfylde vandplanernes miljømål er det vigtigt, at de tre områder i Nørre Aaby kan imødekomme de forventede klimaændringer. Klimasikringen sker ved at fjerne vand fra systemet bl.a. via semiseparering og dermed undgå brug af væsentligt større rør samtidig med, at vi etablerer tørre og våde bassiner, som vil give et landskabeligt og rekreativt grønt løft til områderne. Det ser vi som en ideel løsning.”
 

De tre klimaprojekter, der har en samlet anlægssum på cirka 45 mio. kr., forventes færdige i juni 2018.
 

Kontaktinformation

Projektleder Torben Anton Jensen, T 2723 1545, E torbenanton.jensen@sweco.dk
Afdelingschef Frank Jordt Kappel, T 2723 1426, E frankjordt.kappel@sweco.dk

 De tre projektområder i Nørre Aaby - Industrivænget, Østergade og Koldinghuse.

 

 

Novagraf A/S