Fældning af Adlerhusalléen

22-09-2017

KlimaByen er nu et skridt videre i realiseringen af det projekt, som skal vise vejen for, hvordan klimatilpasning af et større område i Middelfarts vestlige bydel, kan integreres i tiltag, som gør området grønnere, sundere og sjovere.


En gåtur i Middelfarts vestlige bydel er en gåtur i KlimaByen. Det 450.000 m2 store projektområde rummer tre forskellige vandveje, som løber igennem tre forskellige bykvarterer: Skovkvarteret, Allékvarteret og Bykvarteret. Projektet, der har været undervejs siden 2013, står nu færdigt i den højst beliggende del af projektområdet, Skovkvarteret ved Karensvej, og etape II omkring Kongebrovej og A.C. Hansens Allé er vel undervejs.

KlimaByen lægger nu an til realisering af etape III i den gamle bykerne ved Knorregade og Smedegade. Første skridt er fældning af kastanjealléen på Adlerhusvej, hvor kørebanerne skal samles og fungere som vandvej mod Lillebælt. Alléen genskabes med plantning af nye lindetræer som pendant til forløbet mod Hindsgavl.

De eksisterende kastanjetræer på Adlerhusvej er for længst udlevet, og en del træer er døde, mens andre taber grene. Realiseringen af Klimabyens vandvej, der løber fra Adlerhusporten og ned gennem Bykvarteret til brohovedet i Gl. Havn, giver nu anledning til at få den aldrende allé fornyet med nye sunde lindetræer. Mens kastanjetræet er et atypisk træ at benytte i alléer og et alt for tæt og tungt træ at have i et villakvarter, så er lindetræet det klassiske træ til alléer, som næsten altid anvendes i herregårdenes alléer. Det er således også lindetræer, der for ca. 16 år siden blev plantet henover Hindsgavls dyrehave, og Adlerhusalléen er historisk set en fortsættelse af denne allé til Hindsgavl. Med den nye lindealle på Adlerhusvej bliver der plads til begge kørebaner mellem træerne, vi får et ideelt allétræ, og vi får knyttet forbindelsen til Hindsgavl.

Adlerhusalléen er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 3. januar 1946. Fredningen dækker strækningen fra Skovgade til Adlerhus. Fredningsnævnet har den 13. juni 2017 meddelt dispensation til fjernelse af den nuværende kastanjeallé og genplantning i efteråret 2018 som foreslået.

Selvom anlægsarbejderne i Bykvarteret først for alvor igangsættes i begyndelsen af 2018, og alléen først genplantes i efteråret 2018, fældes kastanjetræerne i uge 42-43 af hensyn til flagermusenes yngletid og deres vinterdvale. Det må forventes, at Adlerhusvej spærres for gennemgående trafik ifm. fældningen.

Fakta: KlimaByen realiseres i perioden juli 2013 - ultimo 2018 af Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania. Rådgiverteamet består af GHB Landskabsarkitekter og ADEPT, som vandt KlimaByens arkitektkonkurrence, den tekniske rådgiver Orbicon og den strategiske bygherrerådgiver COWI.

For yderligere kontakt:
Projektleder for KlimaByen, Helle Baker, tlf. 61 15 61 55
Skovfoged i Middelfart Kommune, Dan Sehested Jensen, tlf. 88 88 49 35

Novagraf A/S