Love og regler

Vær altid opmærksom på, at din virksomheds afledning af spildevand hverken må skade kloaknettet, renseanlægget, driften af disse anlæg eller personerne, der er beskæftiget i driften.
Afledningen må heller ikke afgive ildelugtende, giftige eller eksplosive gasarter i kloaknettet og på renseanlægget.


Den generelle lovgivning på området
Det lovmæssige grundlag for administration af spildevandsområdet er fastlagt i miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen og betalingsloven. Rammerne for spildevandsselskabets virke er fastlagt i vandsektorloven.

Novagraf A/S